انتهای بودن

به انتهای بودنم رسیده ام


با تمام بودنم نبودنت رو فریاد می زنم


اما حیف که کوه غم در مقابلم ایستاده


و تمام فریادم را برایم بر می گرداند


و “تو” همچنان در سکوت و آرامشی

 

/ 4 نظر / 53 بازدید

در سکوت و آرامش...

حسرت یعنی .... روبه رویم نشسته باشد ولی باز خیسی چشمانم را آن دستمال خشک و بی احساس پاک کند ....

رویا

خدایا..! من اینجا... دلم سخت معجزه می خواهد و تو انگار! معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا...