لب ها یت ...

کتابــــ هـا حرفـــ هـای زیــادی بـَـرای گفتـن دارنـــد
اما ..

هیچــ کــدام بــهـ پـای حــرفـــ هــای ِ /لـبــــ هــای ِ/ تـ♥ـو نمــی رسنــد (!)


بگــذار کتـابــــ هــا حسـودیـشـان شـود ..

من /فـــقــط/ از آن حـرفـــ ها، آن لبـــ ها را میخــواهـَـم ...

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
رویا

پرواز... پرواز را دوست دارم... وقتی از ارتفاعات لبانت به عمق آغوشت سقوط میکنم .... چه سقوط دلنشینی...[ماچ]